perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

PARAPSİKOLOJİ VE SINIR BİLİMLER; BİLİMSEL GÖZLE PARAPSİKOLOJİ EĞİTİMİ

no-image

Eğitimin Amacı

Günümüzde parapsikoloji bilimselliği konusunda birçok tartışma yapılmasına rağmen, parapsikolojik olayların gerçekliği konusunda son 30 yılda bilimin yöntemi ile elde edilen birçok deneysel veri vardır. Ancak bilimsel verilere karşın parapsikolojik olayların anlaşılması ve yorumlanması ülkemizde (ve dünyada) maalesef medyadan veya popüler kitaplardan elde  edilen haberlerle yapılmakta, bu konuda yetkinliği olan, olayları anlama ve değerlendirme yetisinde sahip kişiler ne akademik/üniversite ortamlarında ne de özel eğitim kurumlarında yetiştirilmemektedir. Bu amaçla ülkemizde konuyu akademik anlamda ele alan resmi bir kurumun ortaya çıkması dikkat çekici olacaktır ve ülkemizde eğitim alanında önemli bir açığı kapatacaktır. Aşağıdaki eğitim programının amacı; modern parapsikolojinin neleri kapsadığı, nelerle ilgilendiği, bu konudaki biriken güncel bilimsel bilgilerin neler olduğu, parapsikoloji sınır biliminin nasıl ele alınacağı, paranormal olayların doğru ile yanlış nasıl ayrılacağı, şüpheci ve kritik akılla olayları ele alabilecek, yorumlayabilecek multi/interdisipliner zihinli kişiler  etiştirmektir. Özellikle psikoloji, felsefe, ilahiyat bölümü öğrencilerinin seçmeli ders alabileceği, tez veya yüksek lisans yapabilecekleri bir akademik çatı ortaya koyup aynı zamanda üniversite dışındaki kişilerin de ilgisini çekecek ve interdisiplinler/multidisipliner bu alana ilgiyi arttıracaktır. Buna ek olarak bu konuda yetkin uluslararası kurum ve kişilerle de bağlantılar kurulup araştırma, çalışma imkânı ortaya çıkabilecektir. Aynı zamanda akademik eğitim almış kişilerin bu alanda araştırma yapmalarına zemin zağlayacak bilgisel motivasyon/isteklendirme sağlamaktır.

Eğitimin Sonunda Elde Edilecek Beceriler
• Modern parapsikolojinin ne olduğu konusunda nesnel, bilimsel bir yetkinliğe ulaşacaklar, bilimin/parapsikolojinin sınırlarını, insan bilincinin/zihninin evren ile ilişkisini kavrayacaklardır. Evsensel bir düşünce ekolojisi algısına ulaşacaklardır.
• Özellikle psikoloji bölümü öğrencileri kendi alanlarına daha multi/interdisipliner bakış açısı kazanacaklardır. Kendi uzmanlık alanlarına daha geniş bir perspektiden bakabileceklerdir.
• Katılımcılar, kurs sonunda genel sinir bilimi, sinir sisteminin işleyişi ve felsefine farklı bir bakış kazanacaklardır.
• Parapsikolojik deneyler ve uygulamaları günlük yaşamda uygulayabileceklerdir.
• Uzaktangörü pratiğini öğrenerek günlük yaşamda eğlenceli veya araştırma amaçlı uygulayabileceklerdir.
• Modern parapsikolojinin kapsamı öğrenilecek ve parapsikolojik olaylar konusunda nesnel, tarafsız, güncel bilimin penceresinden geniş bir bakış kazandırılacaktır.
• Bu konuda medyada çıkan haberleri, eleştirileri ve okudukları kitapları daha kritik bir akılla ve önyargıdan uzak değerlendirebileceklerdir.
• Belirli bir alanda eğitim alan veya ön eğitimi olan (psikoloji, fizik, mühendislik, ilahiyat, felsefe…) kişiler için ise kendi alanlarında edindikleri temel bilgileri ilişkilendirerek parapsikoloji alanına taşıma (correspondenz) imkânı sunularak, ufukları genişleyecek, parapsikoloji konusunda tez veya deneysel araştırma yapma imkânı doğacaktır.

Programın İçeriği :

1-Bilimsel Yöntem, Önbilim ve SahteBilim Nedir?

Bu derste bilimin ne olduğu, bilimsel bilgi elde etmek için kullandığı yöntemler, bilimsel olmayanın, sahtebilimin ve önbilimin ne olduğu ele alınacaktır. Bilimsel yaklaşımın parapsikolojiye bakışı ve şüpheciliğinin nedenleri ile birlikte parapsikolojinin bilimsel alt yapısı ele alınacaktır. Parapsikolojinin bilim alanı içinde kabul edilmesi için elimizdeki veriler sunulacaktır.

2-Bilgi ve Ondan Kaynaklanan İnanç Nedir?

Bir şeylere inanırken neden yanılırız ve bilgi kaynaklarımızın ne olduğu ele alınacaktır. Bilgi nedir, kaç çeşit bilgi kaynağı vardır, yanlış kabuller neden ortaya çıkar, gündelik bilincimizin özelliği, İnançlarımız hangi yönlerimizle baskı altına alınır, eksik bilgi ile yanlış inanç örnekleri nelerdir, hataya bağışık inanç ve haklılandırılmış inanç nedir, hangi inançlardan şüphe  tmeliyiz. Parapsikolojik olaylar ele alınırken, modern parapsikolojinin tanımının ne olduğu, sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu ele alınacaktır. Dünyada ve ülkemizde, spiritüalizm (ruhçuluk) ile parapsikolojinin tarihi, değişimi ve farklılıkları anlatılacaktır.

3-Bir Bilim Olarak Parapsikoloji Nedir?

Parapsikolojinin tanımı ve psi nedir, parapsikolojinin sorunu, parapsikolojide şüphecilik-eleştiri, inançsızlık ve şüphecilik farkı, sağduyuya karşı fizik olayları, bilimin öncülerinin parapsikolojiye bakışı, parapsikolojinin bilimsel sorunu, dosya dolabı sorunu ve tekrarlama sorunu nedir, parapsikolojide istatistik ve yanlılık, parapsikolojik araştırmalarda etki faktörü, istatistiksel  p değerinin parapsikolojide anlamı, Bayesian istatistik ve güven aralığı tartışmaları. Parapsikoloji bilimsel gerçeklik ise yaşamımızda neler değişir, bilimde ve evimizde olası kullanım alanları neler olabilir.

4-Parapsikolojik Yanılsamalar ve Paranormal Beyin

Psi nedir, farklı psi türleri nedir, alıcı ve ifadeci psi türleri nelerdir, psi güçlendiren durumlar ve kişilik özellikleri nelerdir, beyindeki paranormal veya paranormal beyin nedir, beyni anlama araçlarımız nelerdir, yapay olarak paranormal algılar oluşturulabilir mi, sağ ve sol beyinin parapsikolojik olaylarla ilgisi nedir, hayalet odası deneyi nedir, varlık hissi nasıl oluşur,  paranormal yeteneği olan kişiler üzerinde yapılmış beyin araştırmalarının sonuçları (EEG, MRG) 11 nelerdir, yapay olarak paranormal algıları arttırmak mümkün müdür, psinin evrimsel ortaya çıkış amacı olabilir mi, duyusal filtre nedir, paranormal algıların epilepsi ve şizofreni ile ilişkisi nedir. 

5-Zihnin Madde/Süreçler Üzerine Etkisi: Psikokinezi
Zihin veya niyet dış dünyaya bir aracı olmadan etki edebilir mi, tarihsel süreci nedir, Rhine deneyleri, SORRAT deneyleri, kaşık bükme, krom-vanadium, nitinol üzerine etki etme olayı gerçek midir, tavla zarlarından kuantum alan etkili transistör zarlarına geçişin tarihi, kuantum tünelleme üzerinde etkiler var mıdır, Schmidt makinelerinin zihin-madde etkileşiminde  nlamı nedir, tam random ve pseudo-random (rastlantısal) sayı üreteçleri (hardware, software) üzerine etkiler, etki düzeyi ne kadardır, yapılmış bilimsel araştırmalardan neler öğrendik, zihnin madde üzerinde etki türleri (mikro-makro) nelerdir, canlılar üzerinde niyetin/duanın etkisi konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarından ne öğrendik, dış dünyaya kötülük  tkisi  olabilir mi, kuantum gözlemci etkisi ile zihinmadde etkisi açıklanabilir mi, Princeton Mühendislik Anomalileri Araştırma (PEAR) deneyleri sonuçları bize zihin-niyet-madde etkileşiminde neler söyler, temsili karakter ve Nature dergisinde yayınlanan Stanford Research Intitue (SRI) araştırma sonuçları ile Uri Galler gerçeği nedir, bilimsel olarak incelenmiş midir ve  neler bulunmuştur. 


6-Duyular Dışı Algı (Zamanda ve Mekânda) Nedir?
Duyularımız nelerdir, beş duyu dışına hangi duyularımız olabilir, duyular dışı algı ne demektir, zamanda ve mekânlar arasında duyular dışı algı ne demektir, zamanda ve mekânda algı örnekleri, zamanda önceden algılamanın bilimsel kanıtları, kazaları ve olumsuz olayları önceden algılamada önceden bilme nasıl mümkün olabilir, zamanda olmamış bir olayı  önceden bilmek nasıl mümkün olabilir. Özetle bu derste geleceği önceden zamanda (öngörü) ve mekânda (uzaktangörü, telepati, durugörü) olup olmadığı, konuyla ilgili yapılmış bilimsel temelli çalışmaların sonuçları sunulup, günlük yaşamda, uyanıkken veya rüyada ortaya çıkan önceden bilmeler (sezgi, his, öngörü, durugörü) ele alınacak, modern fiziğin buna imkân verip vermediği tartışılacaktır. Önsezi çalışmalarında yapılan tehlikeleri önceden sezme ile ilgili sempatik deri yanıtları, kalp hızı artışı, pupil büyümesi, fonksiyonel MRG çalışmalarının sonuçları bize bilimsel olarak ne söyler. 


7-Duyular Dışı Algı: Zihin-Zihin Bağlantıları
İki beyin/zihin bir biri ile duyular dışı bağlantı kurabilir mi, ikizler arasında ve sıradan insanlar üzerinde yapılan bilimsel temelli araştırmaların/deneylerin (VEP, fMRI, EEG) yöntem ve sonuçları, bağlantılı beyin durumunda olmak için gereken şartlar, kişiler arası ve toplumsal olası sonuçlarının neler olabileceği ele alınacaktır. Aynı derste ülkemizde ilk kez ikizler  üzerinde yapılan zihin-zihin araştırmasının deneysel sonuçları ele alınacaktır.

8-Psişik İstihbarat ve Dedektiflikte Uzaktangörü
1965-1995 yılları arasında Amerikan istihbaratının bir parçası olarak kullanılan psişik istihbaratın önce tarihi ele alınacaktır. Bu derste istihbarat servislerinin ve kayıp aramada kullanılan duyular dışı algı şekli olan uzaktangörünün (remote viewing) askeri tarihi ve askeri kullanımları anlatılacaktır. Askeri kullanımındaki başarılı örneklerle, 1995 yılında Amerika’da çıkan  Bilgi Edinme Yasası ile açıklanan resmi belgeler üzerinden yapılacaktır. Ülkemizde kayıpların aranmasında uygulanmış uzaktangörü vakaları örneklenecektir. Bu konuda ülkemizdeki psişik istihbaratın durumu ve polisin bakışı değerlendirilecektir.


9-Kayıpları Bulmada Psişik Dedektiflik
Uzaktangörünün benzer uygulandığı bir alan ele alınacak ve örneklerle zenginleştirilip, pratik uygulama yapılacaktır. Tarihsel örneklerden bahsedilerek bu yöntemin eksiklikleri ve yararı analiz edilecektir. Uzaktangörünün kayıp kişi, nesneleri bulmada nasıl kullanılacağı pratik olarak ele alınıp, ders içinde uygulamalı uzaktangörü çalışmaları yapılacaktır.
10-Genel Tartışma, Serbest Sorular
Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim sonunda katılımcılara "Sertifika" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

  • Biyometrik fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ücretin yatırıldığına dair dekont
  • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22/4011/4021 usem@uskudar.edu.tr

Eğitime Kimler Katılabilir: Tıp doktorları, psikologlar, felsefe, sosyoloji, ilahalat,

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797