perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

Sürekli Eğitim Merkezi – Yönetmelik

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

2 Ekim 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28072

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

 

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÜSEM): Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Eğitim-Öğretim Kurs Programları

Merkezin amaçları

MADDE 5  (1) Merkezin amaçları; Üniversite mensupları ile toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için, ihtiyaç duyulan alanlara öncelik vermek, her türlü eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması için ortam sağlamak, Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşları arasında işbirliğine dayalı olarak hizmet sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda; sürekli öğrenim kapsamında kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, yeni teknoloji ve bilgi yoğun mesleki eğitim, gelişim ve uzmanlık kursları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve sertifika programlarına ilişkin faaliyetleri planlamak, düzenlemek, araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri yürütmek ve yönlendirmek,

b) Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek, uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek,

c) Gerekli hallerde eğitim programlarının düzenlenmesinde, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmede kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve toplumla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapmak, Üniversite içi ve Üniversite dışı paydaşlarla sinerji oluşturmak, işbirliğini geliştirerek Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak ve etkin bir şekilde kullanmak,

ç) Bilimsel ve teknolojik bilgiyi yetişkinlerle ve özel sektör ve kamu kurumlarıyla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

d) Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, hızla gelişen teknolojiyi tanıtacak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttıracak her türlü mesleki, teknik ve akademik bilgi ve teknolojileri sürekli eğitim programları aracılığıyla sunmak, meslek içi ve uzmanlık eğitim programları düzenlemek, ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya örgün eğitim hizmeti sunmak,

e) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısını oluşturacak programlar geliştirmek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak,

f) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak, kursları, eğitim ve sertifika programlarını gerektiğinde uzaktan eğitim biçiminde vermek, Üniversitede uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunum imkanlarını sağlamak,

ğ) Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak,

h) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek,

ı) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler düzenlemek,

i) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe veya Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından önerilen ya da Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)  Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c)  Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8  (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.

(3) Müdür çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından, Müdür yardımcıları görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10  (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşların Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca,  Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12  (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.