perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

Vizyon & Misyon

Vizyon : Sunulan eğitim hizmetleri ile toplumun yaşam kalitesini yükseltir.

Misyon: Toplumsal etkinlikler düzenleyerek, belirlenen ihtiyaçlara yönelik eğitimler vererek, yurt geneline yayar. Bireylerin ve kurumların potansiyellerini en etkili şekilde geliştirmelerini ve kullanmalarını sağlar.

HEDEFİMİZ “Yetişkinlere, eğitim ihtiyaçlarına yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları vermek.”

Üniversitede, lisans ve lisansüstü program dışında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve diğer işletmeler ile kamu ve özel kuruluşların yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini arttırmalarını sürekli eğitim programı yoluyla sağlamak,

* Kurumumuzca açılmakta olan akademik eğitimler Üsküdar Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisanstaki teorik-akademik eğitimlerinin yanında sürekli eğitim araştırma ve uygulama merkezi kanalıyla profesyonel dünyada hizmet veren tüm psikolog, psikolog adayı, rehberlik öğretmeni, psikolojik danışman, hemşire, teknisyen ve hekimlerin mesleki donanım ve ilgilerini zenginleştirecek ve çeşitlendirecek uygulamalı eğitim programları ile sağlıkta ve eğitimde hizmet kalitesini en üst düzeye çekmeyi hedeflemektedir

* Üniversitenin, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla eğitim programları düzenlemek,

* Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve dünya ekonomisiyle rekabet edebilmesine katkıda bulunmak,

* Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek, bunları talep eden kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmak,

* Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

FALİYET ALANLARIMIZ

Merkezin kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterildiği gibidir; a.İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak, b.Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek, c.İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak, d.Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek, e.Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek, f.Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün eğitim hizmeti sunmak, g.Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek, h.Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç-gereç ve sunu olanaklarını sağlamak, i.Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş vb. konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak, j.Kitap, dergi, broşür vb. yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek, k.Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler düzenlemek, l.Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.

STRATEJİMİZ 1- Eğitim alanlarının beklentilerini öğrenmek, 2- Eğitim hedeflerini belirtmek, 3- Uygun eğitim malzemelerini kullanmak, 4- Eğitimde katılımı sağlamak, 5- Eğitim sonrası beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını sorgulamak, 6- Eğitim alanlarda geribildirim almak ve bu bilgileri iyileştirme amacı ile kullanmak, 7- Zaman içinde geribildirimleri değerlendirmek ve sayısal verilerle iyileşmeyi görmek, 8- Sadece eğitimde değil, eğitim ortamlarında da eğitim alanlarının mutlu olmasını sağlamak, 9- Eğitim alan kişilerle teması korumak.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ ÜSEM’in temel amacı toplumu bilgilendirmek ve beceri kazandırmaktır. Bu amacını en iyi şekilde yerine getirilmesi için bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Bunların başında gelen konu müşteri mutluluğudur. Bunu sağlamak için eğitim malzemelerinden başlayarak sunuma, eğitim yerinin düzenine kadar, en yüksek eğitim verimliliğini sağlayacak düzenlemeleri yaparak bunun sağlanması gerektiğine inanır.